Voorwaarden lidmaatschap

 

Definities

Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over UPP, wordt bedoeld Unie van Pluimvee Producenten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84934417 per adres Sint Lambertusgilde 8 8253 KH DRONTEN.

 

Toepasselijkheid

Alle leden hebben via de website toegang tot deze algemene voorwaarden en worden hierop geattendeerd bij inschrijving.  Leden worden geacht deze algemene voorwaarden voor aangaan van het lidmaatschap te hebben doorgelezen. Zij verklaren vervolgens middels ondertekening (bij schriftelijk inschrijfformulier) of aanvinken van het ‘Ik ga akkoord met de voorwaarden’ of 'verzenden' (bij het digitale inschrijfformulier), de aan het lidmaatschap verbonden voorwaarden en regels zonder voorbehoud te accepteren. De UPP is gerechtigd indien daartoe uit bestuurlijke overwegingen de noodzaak bestaat de onderhavige voorwaarden en het reglement te wijzigen en/of aan te vullen na.

 

Kosten lidmaatschap: basis contributie

Elk lid betaalt lidmaatschapsgeld behorend bij de omvang van de bedrijfsgrootte van het pluimveebedrijf. Het lidmaatschap wordt jaarlijks voldaan d.m.v. automatische incasso of factuur. Deze incasso vindt doorgaans plaats in het eerste kwartaal van elk kalenderjaar. Mocht een incasso niet lukken, dan is de UPP gerechtigd de incasso een maand later te herhalen voor betreffende periode. De lidmaatschapsgelden kunnen jaarlijks geïndexeerd worden. De Algemene Ledenvergadering van de UPP bepaalt jaarlijks de hoogte van de nieuwe lidmaatschapsgelden voor het aankomende jaar. Betaling van het lidmaatschapsgeld geschiedt volgens de overeenkomst die is gesloten tussen de UPP en het lid. Bij niet tijdige betaling is het lid - zonder dat sommatie of voorafgaande in gebreke stelling vereist is - in gebreke. Zodra de totale achterstand betaald is, kan er weer gebruik gemaakt worden van de diensten en faciliteiten. Indien de UPP een niet betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten voor rekening van het in gebreke zijnde lid. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de openstaande vordering plus rente.

 

Kosten lidmaatschap: extra contributie bij deelname marktcluster

Een lid is niet automatisch verplicht om vleeskuikens of eieren te leveren op basis van (prijs)afspraken die de UPP heeft gemaakt met marktpartijen. Leverplicht ontstaat alleen wanneer het lid deelneemt aan een marktcluster. En pas nadat het lid een schriftelijke overeenkomst heeft getekend op basis van de (prijs)afspraken en voorwaarden die van toepassing zijn voor het betreffende marktcluster. Zodra een lid deelneemt aan een marktcluster verplicht het lid zich tot betaling van extra contributie bovenop het basisbedrag. Deze extra contributie wordt bepaald op basis van het aantal vierkante meters vleeskuikenstal en/of het aantal leghennen waarmee het lid deelneemt aan het marktcluster. Een lid is niet verplicht om met alle stallen c.q. dieren deel te nemen in een marktcluster.

 

Duur van het contract en automatische verlenging

Het lidmaatschap heeft in beginsel een looptijd van één jaar en wordt daarna (stilzwijgend) automatisch verlengd. Er geldt derhalve automatisch een lidmaatschap voor onbepaalde tijd, waarvoor een opzegtermijn van 1 maand geldt, rekening houdend met de looptijd van contractuele verplichtingen die het lid is aangegaan bij deelname aan een marktcluster.  Het lidmaatschap gaat altijd in op de eerste dag van een maand. Het lidmaatschap duurt minimaal tot het einde van het kalenderjaar. Een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap door het lid of restitutie van de betaalde lidmaatschapsgelden is niet mogelijk. In het eerste lidmaatschapsjaar wordt de contributie naar rato van het aantal resterende kalendermaanden berekend (acties en aanbiedingen uitgezonderd).

 

Beëindiging van een lidmaatschap

Het lidmaatschap kan beëindigd worden door dit per mail, uiterlijk 1 maand vóór afloop van de contributiejaar door te gegeven via administratie@unievanpluimveeproducenten.nl, rekening houdend met de looptijd van contractuele verplichtingen die het lid is aangegaan bij deelname aan een marktcluster. De UPP behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het lidmaatschap, ongeacht het soort lidmaatschap voor opzegging te beëindigen in gevallen die zijn bepaald in de statuten.

 

Tussentijdse veranderingen van het lidmaatschap

Gedurende de lidmaatschapsperiode kan een lid kiezen voor een andere lidmaatschapscategorie, indien aantoonbaar meer of minder dieren worden gehouden, dan bij het aangaan van het lidmaatschap aan de orde was. Het nieuwe lidmaatschap zal dan geldig zijn vanaf het jaar volgend op het moment van het doorgeven van de mutatie tot het einde van het lidmaatschap. Er wordt geen verrekening gedaan met terugwerkende kracht tot het begin van het lidmaatschapsjaar.

 

versie 1: 7 april 2022