Waarom: De marktpositie moet worden verbeterd

De positie van de pluimveehouders in de lineaire voedselketen is niet best. De prijsdruk is groot. Prijsvorming vindt plaats aan het eind van de keten, bij retail, industrie en andere afnemers. De pluimveehouder is verworden tot grondstoffenleverancier en prijsnemer. De verdeling van de marges in de keten is scheef. Een alsmaar kleiner aandeel van de consumentenprijs komt op het boerenerf. Onderwijl nemen de kosten jaarlijks toe. Verdere schaalvergroting, efficienter produceren en nog scherper inkopen bieden onvoldoende soelaas. De rek is er uit! De oplossing zit aan de verkoopzijde. Een paar procent hogere consumentenprijs, maakt een wereld van verschil voor het verdienmodel van pluimveehouders en ketenpartners. Mits de marges eerlijk worden verdeeld. Wie kan delen, kan ook vermenigvuldigen!

 

lineair_keten

Ambities

  • Verbeteren positie pluimveehouder, doordat deze wordt betrokken bij afspraken en prijsvorming aan het eind van de keten.
  • Toekomstbestendige pluimveehouderij, met een winstgevende prijs en eerlijke verdeling van marges.
  • Ruimte voor investeringen in verdere verduurzaming. Samen groen doen en zwart staan!
  • Zoveel mogelijk behouden van ondernemerschap en keuzevrijheid.
  • Veel tevreden leden en ketenpartners.

Kerndoel

De UPP wil de marktpositie van de leden pluimveehouders in de voedselketen versterken, zodat er meer ruimte in de keten ontstaat voor een toekomstbestendige pluimveehouderij die in staat is te investeren in verdere verduurzaming op basis van hetgeen de maatschappij en/of markt vraagt, door te zorgen voor een winstgevende prijs met eerlijke marges in de keten, waarbij goede samenwerking met ketenpartners essentieel is.

Aandeel van consumentenprijs voor producent alsmaar kleiner

De maatschappij stelt steeds hogere eisen aan de pluimveehouderij. De sector wil daar graag aan voldoen, maar loopt tegen beperkingen aan van de dominante lineaire ketenstructuur met de pluimveehouder als prijsnemer.

De afgelopen 50 jaar zijn de nominale prijzen voor pluimveevlees en eieren amper gewijzigd, waardoor de reële prijzen gecorrigeerd voor inflatie gedaald zijn.

Het aandeel van de consumentenprijs dat op het boerenerf terecht komt wordt alsmaar kleiner, dat geldt voor praktisch alle landbouwsectoren, ook voor de pluimveesector. TopAgrar bracht dat in 2022 in beeld voor de Duitse landbouw. Deze uitkomsten zijn 1-op-1 te vertalen naar andere landen.

TopAgrar

Het knelt in de keten

In het verleden werden extra kosten voor innovatie en verduurzaming van de pluimveehouderij opgevangen door schaalvergroting en efficiëntieslagen (verhogen productiviteit). Hier is echter de rek uit, waardoor het alsmaar meer knelt in de keten.

Dit knellen uit zich het eerst bij de schakel met de minste zeggenschap, de primaire producent die - op grotere afstand van klant en consument - steeds meer is gaan fungeren als prijsnemer en grondstoffenleverancier. In de huidige situatie is er voor het overgrote deel van de pluimveehouders onvoldoende ruimte om te investeren in verdere verduurzaming. De verduurzaming van de pluimveehouderij gaat veelal gepaard met substantiële investeringen en omschakelkosten. Uitgaven die gedurende een periode van 15-20 jaar terugverdiend moeten worden.

Hoog tijd voor ketenkracht

Waar in de ‘normale wereld’ extra eisen, stijgende kosten en een hoger risico samengaan met een hogere verkoopprijs, is dit voor de pluimveehouderij allerminst vanzelfsprekend. Meestal zien we dat een toeslag snel terugloopt. Extra kosten worden na verloop van tijd steeds minder gedekt vanuit de verkoopprijs. Dit verzwakt uiteindelijk de hele keten, vermindert de ruimte voor innovatie en zet een rem op innovatie en verduurzaming. Hoog tijd voor verandering, met de UPP - meer ketenkracht -

Samen sterk voor ketenkracht en een

duurzaam verdienmodel