Disclaimer

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Unie van Pluimvee Producenten is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Unie van Pluimvee Producenten.

Geen garantie op juistheid

UPP heeft haar website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie die u aantreft op haar website, kunnen onjuistheden c.q. onvolledigheden bevatten. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden. Fouten vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Unie van Pluimvee Producenten te mogen claimen of te veronderstellen.

Unie van Pluimvee Producenten streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan de UPP op geen enkele wijze aansprakelijk, noch verantwoordelijk worden gehouden voor direct en /of indirect geleden schade, welke voortvloeit uit de door UPP verstrekte informatie. Daarnaast is UPP op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die geleden is door een tijdelijke onmogelijkheid om de website van UPP te kunnen raadplegen.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Unie van Pluimvee Producenten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.unievanpluimveeproducenten.nl op deze pagina.

 

Versie 1: 7 april 2022