Privacystatement

De Unie van Pluimvee Producenten (UPP) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dit geldt eveneens voor de werkorganisatie (verkooponderneming) gelieerd aan de UPP.

Persoonsgegevens die wij verwerken
UPP verwerkt uw persoonsgegevens doordat u (potentieel) lid ben, u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Indien u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@unievanpluimveeproducenten.nl.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@unievanpluimveeproducenten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
UPP verwerkt uw persoonsgegevens met het doel onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te kunnen bellen of e-mailen voor zover dit nodig is. De grondslag daarvoor is het uitvoering kunnen geven aan uw lidmaatschap, een gesloten overeenkomst, dan wel een gerechtvaardigd belang.

Geautomatiseerde besluitvorming
UPP neemt niet (uitsluitend) op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van UPP tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
UPP bewaart uw persoonsgegevens voor zolang zij bestaat inclusief wettelijk verplichtte bewaartermijnen na eventuele opheffing van de UPP.

Delen van persoonsgegevens met derden
UPP verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze relatie c.q. overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. UPP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Functionele en technische cookies
Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt maken wij (in de toekomst mogelijk) gebruik van functionele cookies. Dit zorgt ervoor dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Voor het gebruik van deze cookies hebben wij geen toestemming nodig.
Analytische cookies
Via onze website worden (in de toekomst mogelijk) cookies geplaatst als deel van de ‘Analytics’ diensten van een dientverlenende partij. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Dienstverleners kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien dienstverleners hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover dienstverleners de informatie namens derden verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Ook het gebruik van deze cookies is zonder toestemming toegestaan. Wel dient u over het gebruik daarvan te worden geïnformeerd. Dit doen wij door middel van deze privacyverklaring.

Social media
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken, zoals maar niet uitsluitend LinkedIn, Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de betreffende social media site. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie hierboven). Lees s.v.p. de privacyverklaring van deze organisaties op hun eigen website, om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
UPP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@unievanpluimveeproducenten.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door UPP en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@unievanpluimveeproducenten.nl. Bij twijfel over de identiteit van de aanvrager kunnen wij u verzoeken een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. UPP wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Versie 1: 7 april 2022